De Wij in Wijk voor de Buur in Buurt, dat is waar het concept SAM& over gaat. SAM& gaat over het realiseren van toekomstbestendige gebiedsontwikkelingen waar ontmoeting, circulariteit en betaalbaarheid centraal staan. SAM& is een conceptuele aanpak waarin Slokker Vastgoed samen met corporaties leefomgevingen realiseert altijd rekening houdend met de wensen en eisen van de omgeving en toekomstig bewoners.
Project De Wandeling in Muiden is het eerste project dat volgens deze methodiek is ontwikkeld. In dit project worden 90 circulaire woningen en appartementen in hout gerealiseerd. De 65 huurappartementen zijn voor woningcorporatie G&O. Het concept is samen met De Omgevingspsycholoog en Alba Concepts uitgewerkt. Start bouw staat gepland voor begin 2025. Binnenkort vertellen wij je graag meer.
Visie: Elke dag. Bijzonder.

SAM& is het concept van Slokker vastgoed waarin Slokker Vastgoed als risicodragend ontwikkelaar met corporaties toekomstbestendige integrale gebiedsontwikkelingen realiseert. Aan de hand van huidige trends en ontwikkelingen zijn de pijlers van SAM& vormgegeven. Trends waarin beweging op wijk
en buurtniveau steeds belangrijker wordt, waar groen en circulariteit een basisvoorwaarde zijn om toekomstbestendig te bouwen en waar verdichting in steden en dorpen nog steeds de sleutel is om antwoord te geven op het toenemende woningtekort. Daarnaast zien wij dat samen leven, op welke wijze dan ook, toeneemt maar ook privacy en geborgenheid belangrijk blijft.

Visie: Elke dag. Bijzonder.

De integrale gebiedsaanpak van SAM& richt zich op drie hoofdpijlers, ontmoeten, betaalbaarheid en groen en circulariteit. Deze hoofdpijlers vormen de basis voor het concept en worden per locatie onderzocht rekening houdend met de context van de wijk. De programmatische verdeling, de inrichting van de inrichting van de openbare ruimte en het ontzorgen van stakelholders zijn slechts enkele elementen in onze aanpak. Het luisteren naar de wensen van de bewoners en het zorgvuldig maken van keuzes in het proces en ontwerp draagt bij aan een toekomstbestendige inclusieve wijk. Om die reden werken wij altijd samen met een omgevingspsycholoog in onze opgaven.

Visie: Elke dag. Bijzonder.

Het concreet en meetbaar maken van toekomstbestendige wijken is onderdeel van onze aanpak. Dit doen wij door vroegtijdig in het proces te onderzoeken wat de financiële restwaarde van circulaire materialen is, hoe CO2 certificaten in te zetten zijn om bij te dragen aan de financiële haalbaarheid van de business case en hoe de Milieu investeringsaftrek ingezet kan worden. Door de inzet van deze middelen wordt vroegtijdig in het proces duidelijk hoe een toekomstbestendig project zich op korte en lange termijn onderscheidt ten opzichte van traditionele projecten. Samen met onze circulariteitsadviseur onderzoeken wij per project de mogelijkheden.